Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 
Internetového obchodu https://www.umenivina.cz 

Kontakty: 

e-mail: vitejte@umenivina.cz 
telefonní číslo:  +420 777 204 108
sociální sítě: Facebook (Umění vína), Instagram (umeni_vina), LinkedIn (Umění vína) 
 
1. Základní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti Umění vína s.r.o., se sídlem Vysočanská 234/95, 190 00, Praha 9, identifikační číslo: 62580213, DIČ: CZ62580213, (dále jen „prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.umenivina.cz (dále jen „internetový obchod”). 

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění. 

1.4. Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím může být podnikatel i nepodnikatel, a to fyzická i právnická osoba. Tam, kde je v těchto obchodních podmínkách uvedeno, že se některé ustanovení vztahuje pouze na kupujícího – spotřebitele, rozumí se jím fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.umenivina.cz v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. 

1.6. Druhá strana má právo změny, v případě kupní smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových. 

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 

2.1. Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://www.umenivina.cz, není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, je-li prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě.  

2.3. Internetový obchod http://umenivina.cz/ také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky. 

2.4. Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních společností v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři. 

2.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů. 

2.6. Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám. S objednávkou v internetovém obchodě  a používáním internetového obchodu nejsou spojeny žádné zvláštní náklady. 

2.7. Kupující provádí objednání zboží následovně: 
- kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Koupit”; kupující může zboží vložit do nákupního košíku internetového obchodu také prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě. 

2.8. Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky vyplnil všechny povinné údaje správně a zaškrtnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY” kupující závazně objednává zboží vložené do košíku. Kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINOSTÍ PLATBY“ spolu prodávající a kupující neuzavírají kupní smlouvu (odst. 2.13). 

2.9. Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné. 

2.10. Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu, kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy. 

2.11. Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce. 

2.12. Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy. 

2.13. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce. 

2.14. V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen ohledně zboží či služby s takto chybně uvedenou kupní cenou uzavřít kupní smlouvu a kupujícímu zboží nebo službu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou). V případě, že by snad v takovém případě došlo k platnému uzavření kupní smlouvy se zjevně chybně uvedenou kupní cenou, má prodávající právo od této kupní smlouvy odstoupit. 

2.15. Spokojenost kupujících s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš prodávající zapojen. Dotazníky prodávající zasílá pokaždé, když kupující nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujících s nákupem u prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby od kupujících a analýz tržního postavení prodávajícího, využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujících. Osobní údaje kupujících nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude prodávající dotazník dále zasílat.“ 

3. Cena 

3.1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby: 

- v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky; 

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: GoPay; 

- bezhotovostně platební kartou; 

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101948473/2010, vedený u společnosti Fio Banka. 

3.2. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

3.3. V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího. 

3.5. Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat za zálohu. 

3.6. Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky. 

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím. 

4. Dodání zboží 

4.1. Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím. 

4.2. Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny. 

4.3. Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku, zda není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. 

4.4. Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží. 

4.5. Kupující může zvolit následující způsoby dopravy: 

- Messenger Service;  

- express doprava po Praze; 

- osobní odběr v Praze 4 – Braníku;  

V případě volby dopravy dodá prodávající kupujícímu zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. 

4.6. Osobní odběr není zpoplatněn. 

4.7. Prodávající dodá zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží je přepravci předáno obvykle do 3 pracovních dnů. 

4.8. Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do 3 dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem. 

4.9. Stížnost týkající se způsobu platby nebo způsobu a času dodání zboží může Spotřebitel uplatnit přes e-mailovou adresu: info@umenivina.cz

5. Uživatelský účet 

5.1. Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží.  

5.2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné. 

5.3. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel internetového obchodu uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě. 

5.4. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. 

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy, těchto obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s prodávajícím. 

5.6. Prodávající není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy. 

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

6.1. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující – spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech: 

- poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, 

- poskytování služeb za úplatu, pokud bylo s plněním započato s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající mu před uzavřením kupní smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, 

- dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, 

- dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření kupní smlouvy s tím, že mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, 

- dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (přizpůsobeno jeho osobním potřebám), 

- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

- neodkladné opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než vyžádaných náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby, 

- dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal (obal porušil) a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit, 

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní zapečetěný obal, 

- dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodání, 

ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu – datu nebo období, 

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo 

- dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; při plnění za úplatu, pokud byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy a poskytl mu potvrzení. 

6.2. Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1., těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující – spotřebitel oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 

6.3 Pokud je objednávka rozdělena (více kusů zboží v rámci jedné objednávky jsou dodávány samostatně), popřípadě obsahuje několik částí (nebo položek), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 6.2. začíná běžet od dodání posledního kusu zboží nebo poslední části (nebo položky) dodávky zboží. V případě pravidelné dodávky zboží po ujednanou dobu lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží od dodání první dodávky zboží.  

6.4. Odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 6.2. a odst. 6.3., musí být prodávajícímu odesláno v této 14denní lhůtě. 

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 6.2. a 6.3. vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu nebo bude prodávajícímu prokázáno odeslání zboží na jeho adresu – podle toho, co nastane dříve. 

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupující prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání a není znečištěno či jinak znehodnoceno; pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu.  Pokud nejsou splněny podmínky podle předchozích vět (zboží je poškozené, použité apod.), má prodávající nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Prodávající je oprávněn započítat částku za vrácení zboží proti jeho nároku na náhradu za snížení hodnoty zboží.  

6.7. Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Prodávající je oprávněn započítat částku za vrácení zboží proti nároku prodávajícího na vrácení kupní ceny za zboží. 

6.8. Peněžní prostředky budou v případě odstoupení od kupní smlouvy vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. 

6.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel ponese náklady spojené s vrácením zboží. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, náklady spojené s vrácením zboží jsou uvedeny v sazebníku zde. 

6.10. Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy se ruší i darovací smlouva a kupující je povinen tento dárek prodávajícímu vrátit. 

6.11. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může například zaslat prodávajícímu na adresu, Údolní 212, 147 00 Praha 4, nebo na adresu sídla (Vysočanská 234/95, 190 00, Praha 9) nebo na e-mailovou adresu:info@umenivina.cz, případně může odstoupení sdělit na telefonním čísle uvedeném v těchto obchodních podmínkách. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. 

6.12. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je kupujícímu zasílám současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese obchodu. 

6.13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoli až do okamžiku převzetí zboží kupujícím., a to i bez uvedení důvodu (zejména v případě vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou). 

6.14. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím. 

7. Práva z vadného plnění 

7.1. Ustanovení tohoto článku 7. se vztahují pouze na vztah mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem i bez toho, aby tak bylo výslovně uvedeno. Práva z vadného plnění ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Pro ostatní kupující platí obecná pravidla odpovědnosti za vady uvedená v občanském zákoníku. 
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, 

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 

- se zboží hodí k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, 

- je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím. 

7.3. Vedle ujednaných vlastností prodávající odpovídá kupujícímu – spotřebiteli, že zboží: 

- je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 

- množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, 

- je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, které může kupující rozumně očekávat, a 

odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy. 

Prodávající neodpovídá podle tohoto článku, pokud kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil. 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 

7.5. Vyskytne-li se na zboží vada, může kupující – spotřebitel uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat: 

  1. odstranění vady – podle volby kupujícího dodáním nové věci bez vady nebo opravou zboží.  

- Kupující si nemůže zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – zejména s ohledem na význam vady a hodnotu zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. 

- Prodávající může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. 

- Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. 

- K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.  

- Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. 

7.5.2. přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, a to v těchto případech: 

- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle předchozího odstavce, 

- vada se projeví opakovaně, 

- vada je podstatným porušením smlouvy, 

- z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

  1. Přiměřená sleva podle odst. 7.5. se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a hodnotou vadného zboží, které kupující obdržel. 

7.7. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle odst. 7.5., pokud vada zboží je nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle odst. 7.5., prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal. 

7.8. Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. 

7.9. Způsob uplatnění reklamace: 

- Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Pokud je k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny na adrese Údolní 212, 147 00 Praha 4, nebo v sídle. 

kupující v reklamaci uvede název zboží, popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, své jméno a příjmení, a kontaktní údaje, na které je možné jej kontaktovat ohledně vyřízení reklamace (doporučujeme telefonní číslo, adresu a e-mail, pokud možno shodný s e-mailem kupujícího). Doporučujeme též připojit číslo objednávky pro snadnější identifikaci zboží. Je vhodné, aby kupující při reklamaci předložil doklad o koupi zboží či jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího. Kupujícímu se dále doporučuje, aby při uplatnění práva z vady zaslal prodávajícímu zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození. 

- Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění. Pokud zboží nedoručí prodávajícímu společně s uplatněním reklamace, doručí ho bez zbytečného odkladu po uplatnění práva z vadného plnění. Bez doručení zboží prodávající není schopen reklamaci posoudit a vyřídit.   

- V případě, že bude podání, kterým kupující reklamuje zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho prodávající e-mailem zaslaným na e-mail, který kupující uvedl v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce zboží, k doplnění reklamace. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy kupující doručí prodávajícímu doplněné podání. Pokud kupující nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, prodávající bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.  

- Kupující bere na vědomí, že pokud prodávajícímu nepředá reklamované zboží se vším příslušenstvím, prodávající při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství. 

7.10. Při uplatnění reklamace prodávající zašle spotřebiteli na e-mail písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, vydá mu prodávající potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Prodávající posoudí stav zboží v reklamačním řízení. 

7.11. Reklamace včetně odstranění vady prodávající vyřídí a spotřebitel o ní bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce. Prodávající se se spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 

7.12. Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení mu zašle na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail uvedený v objednávce. 

7.13. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u zboží v době 2 let od převzetí zboží. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle věty první až na 1 rok.  Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, která je kratší, než jak je uvedeno v předchozích 2 větách, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu. Pokud kupující vytkl prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat. 

7.14. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. 

7.15. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

8. Věrnostní program – Klub Umění vína

8.1. Každá fyzická osoba, která má zájem uzavřít nebo uzavírá kupní smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, je oprávněna se stát členem Klubu Umění vína.  

8.2. Při založení členství je osoba povinna uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů je povinna tyto údaje aktualizovat a změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Vyplněné údaje prodávající považuje za správné a pravdivé. Umění vína neodpovídá za žádnou újmu, která vznikne sdělením neúplných nebo nesprávných údajů. 

8.3. Člen nesmí poskytnout přístup do Klubu Umění vína třetí osobě; učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití členství člena třetí osobou, k němuž dojde v důsledku porušení povinností uvedených v předchozí větě. 

8.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit členovi členství, a to zejména v případě, kdy jej člen aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců, nebo pokud člen poruší pravidla členství v Klubu Umění vína. 

8.5. Bližší informace k členství v Klubu Umění vína jsou k dispozici zde

 
9. Mimosoudní řešení sporů a informace o dohledu 

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

9.2. Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/

9.3. Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/ a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

9.4. Prodávající je oprávněn k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele. 

 
10. Závěrečná ustanovení 
 
10.1. Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

10.2. Prodávající nezavedl žádná opatření k ověřování referencí uvedených v internetovém obchodě. 

10.3. Prodávající není ve vztahu k é kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku. 

10.4. V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky. 

10.5. V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek. 

10.6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek. 

 

10.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.4.2023. 
 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.